สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์เอ การบัญชีและภาษี

   เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษางานด้านการวางระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนภาษีอากร และการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การจัดการให้กับหลากหลายธุรกิจ ด้วยคณะทำงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน การบริหาร การจัดการองค์กร  จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย

การให้ความสำคัญของลูกค้า

1.  การเอาใจใส่ในการบริการต่อลูกค้าทุกราย

2. การบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และถูกต้องครบถ้วนในการดำเนินการด้านต่างๆเกี่ยวกับเอกสาร

3.  การบริการที่ยุติธรรมชัดเจน และมีระเบียบวินัย ไม่เอาเปรียบลูกค้าที่ใช้บริการ

4. การแจ้งข้อมูลข่าวสาวต่อลูกค้าตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการบัญชี และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่สะดวกต่อการนำส่งเอกสารต่างๆให้ตรงต่อเวลา

6. การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา

7. มีจรรยาบรรณในการทำงาน ซื้อสัตย์ สุจริต

การบริการของเรา

1.บริการด้านจดทะเบียน

2.บริการด้านบัญชีและภาษี

3.บริการด้านวางระบบและตรวจสอบ


บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) ห้างหุ้นส่วนจ...

อ่านต่อ

บริการด้านบัญชีและภาษี

บริการด้านบัญชีและภาษี บริการด้านบัญชี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติ...

อ่านต่อ

บริการด้านวางระบบและตรวจสอบภายใน

บริการด้านวางระบบและตรวจสอบภายใน ระบบบัญชี (Accounting System) หมายถึง ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลท...

อ่านต่อ