สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการทำบัญชี

อัตราการเรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี มีดังนี้

จำนวนเอกสาร

อัตราค่าบริการ

     1-30  รายการ

     31-50  รายการ

     61-100  รายการ

     101-150  รายการ

     151-200  รายการ

     มากกว่า 200 รายการ

3,000

5,000

10,000

12,000

15,000

20,000 ขึ้นไป

 

ชำระค่าบริการภายใน 7 วันนับ จากวันเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้ง


หมายเหตุ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมการให้บริการในกรณีที่กิจการของลูกค้าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบสภาพกิจการ หรือประเมินการขอคืนภาษี เป็นต้น ทางสำนักงานฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อทำหน้าที่ติดต่อและตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 2 ครั้ง หากต้องติดต่อเกินกว่า 2 ครั้ง ทางสำนักงานฯ จะขอเรียกเก็บค่าบริการในการติดต่อเพิ่ม ครั้งละ 5,000 บาท

 

ค่าบริการจดทะเบียน

อัตราค่าจดทะเบียนต่างๆ มีดังนี้

รายการ

อัตราค่าบริการ

     จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

5,000

     จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ

5,000

     จดทะเบียนพานิชย์  ร้านค้า

     จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ

3,000

3,000

     จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     ยื่นขอUser เพื่อนำส่งภาษีออนไลน์

     ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

     จดทะเบียนเลิกกิจการ

3,000

2,000

3,000

15,000

 

 

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชำระระหว่างการดำเนินการ

  

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี มีดังนี้

รายได้ต่อปี

อัตราค่าบริการ

งบเปล่า

รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 7 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท

รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

 

5,000

10,000

12,000

15,000

17,000

20,000

23,000

26,000

35,000

45,000

60,000

 

view